Vedtægter

 

Vedtægter for Lyngby Dans - LYAF 

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Lyngby Dans – LYAF


§ 2 Foreningens hjemsted
Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune


§ 3 Foreningens medlemskab
Foreningen er medlem af Danmarks Sportsdanserforbund Øst – DSØ  og derigennem Danmarks Sportsdanserforbund, Dansk Idrætsforbund, Nordisk Sportsdanserforbund samt World Dance Sport Federation – WDSF.
LYAF er tilsluttet FIL (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune)


§ 4 Foreningens formål
Foreningens formål er at fremme dans med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til dans i Danmark. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


§ 5 Foreningens pligter
Foreningen yder tilbud om instruktion og træningsfaciliteter og varetager medlemmernes Interesse overfor myndigheder og i organisationer under Danmarks Sportsdanserforbund.


§ 6 Optagelse som medlem i foreningen
Stk. 1
Enhver person med ophold i Danmark kan optages som medlem i foreningen. Stk. 2:
De optagne medlemmer placeres i én af følgende kategorier:
A-medlemmer: Medlemmer under 18 år
B-medlemmer: Medlemmer fra 18 år, men under 25 år.
C: Medlemmer fra 25 år.
D-medlemmer: Professionelle dansere og danseinstruktører. ’D-medlemmer’ skal godkendes af Bestyrelsen inden optagelsen.


§ 7. Kontingent fastsættelse
Stk. 1:
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2:
Hvert medlem af foreningen betaler pr. regnskabsår det vedtagne kontingent for medlemskab. Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisorer samt de af Bestyrelsen godkendte udvalgsmedlemmer er kontingent frie.


§ 8 Generalforsamling
Stk.1:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2:
Generalforsamlingen indkaldes af Bestyrelsen med skriftlig meddelelse til medlemmerne,
eller ved opslag i undervisningslokalerne med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3:
Stemmeret har medlemmer, der er indmeldt via klubmodulet på Lyngby Dans hjemmeside og betalt det sidst opkrævede kontingent, og hvis medlemskab har varet mindst 1 måned, samt de af generalforsamlingen og Bestyrelsen godkendte kontingentfrie medlemmer jvf. § 7. stk.2.
Stk.4:
Der kan stemmes ved fuldmagt, som er givet skriftligt. Dog kan intet medlem have mere end 2 stemmer, bestående af egen stemme samt 1 skriftlig fuldmagt.
Stk. 5:
Afstemningsmetode fastsættes af dirigenten. Dog kan mindst 10 tilstedeværende medlemmer forlange skriftlig afstemning.
Stk. 6:
Beslutninger vedtages på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.
Stk. 7:
Det samlede antal repræsenterede stemmer opgøres af dirigenten umiddelbart efter åbning af generalforsamlingen.
Stk. 8:
Stemmeberettigede er fuldgyldige medlemmer, æresmedlemmer, suppleant, revisorer samt de af Bestyrelsen godkendte udvalgsmedlemmer.


§ 9 Ordinær generalforsamling
Stk. 1:
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i årets første kvartal.
Stk. 2:
Tid og sted for den ordinære generalforsamling skal meddeles medlemmerne skriftligt, eller ved opslag i undervisningslokalerne med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3:
Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:


   1. Valg af dirigent
   2. Valg stemmetællere
   3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
   4. Godkendelse af det reviderede regnskab
   5. Indkomne forslag
   6. Fastsættelse af kontingent
   7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige
       år.
   8. Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen
   9. Valg af 2 revisorer
   10. Valg af 1 revisor suppleant 11. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur hvert andet år. Suppleanterne til Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
Forslag der ønskes bragt til afstemning under Indkomne forslag”, skal være udformet
skriftligt og være Bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1:
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når Bestyrelsen finder det ønskeligt.
Stk.2:
Der skal indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsgenstand. En sådan generalforsamling skal indkaldes til møde med mindst 2 ugers varsel, og afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er tilstillet formanden.


§ 11 Bestyrelsen
Stl.1:
Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i foreningen
Stk. 2:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og konstituerer sig selv på sit første møde med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 3:
I tilfælde af vakance indtræder suppleanten.
Stk.4:
Sekretæren skal tage referat over de på bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger.
Stk. 5:
Valgbar til Bestyrelsen er ethvert fuldgyldigt medlem
Stk. 6:
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. I ethvert nedsat udvalg skal der deltage mindst 1 bestyrelsesmedlem. I nedsatte udvalg skal det være bestyrelsesmedlemmet, der har det overordnede ansvar for løsning og afrapportering af udvalgets opgaver.


§ 12 Bestyrelsens kompetencer og ansvar
Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst to yderligere bestyrelsesmedlemmer i forening i forbindelse med oprettelse af bankkonti.
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2 Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens generalforsamling.
Stk. 3:
Alle faste udgifter er godkendt af bestyrelsen ved bestyrelsens godkendelse af budgettet.
Stk. 4:
Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens regnskab føres forsvarligt.


§ 13 Regnskabsåret
Stk. 1:
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 14 Revision af regnskabet
Stk. 1:
Revision af regnskabet foretages 14 dage før den ordinære generalforsamling og i øvrigt
når revisorerne finder det nødvendigt.


§ 15 Eksklusion
Stk. 1:
Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent senest 3 måneder efter forfald kan Bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet af foreningen, indtil restancen er betalt.
Stk. 2
a. Hvis et medlem af foreningen, ved handling eller omtaler skader foreningens interesser og anseelse, eller i afgørende spørgsmål modarbejder foreningens virke, eller overtræder foreningens vedtægter, kan medlemmet ekskluderes af Bestyrelsen. Eksklusionen skal forelægges på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor eksklusionen skal være angivet i dagsordenen.
b. Eksklusionen kan kun ske, hvis et simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
c. Meddelelse om Bestyrelsens begrundede indstilling om eksklusion skal skriftligt meddeles det pågældende medlem med 8 dages varsel.
d. Det pågældende medlem er berettiget til at afgive møde på den generalforsamling, hvor
eksklusionen er på dagsordenen, for at redegøre for sin sag, men er uden stemmeret.


§ 16 Udmeldelse af foreningen
Stk. 1:
Indmeldelse er bindende for hele sæsonen.
Udmeldelse kan i særlige tilfælde ske ved Bestyrelsens godkendelse efter skriftlig ansøgning.


§ 17 Foreningens opløsning
Stk. 1:
Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to med tre ugers mellemrum særligt indkaldte generalforsamlinger med 3⁄4 stemmeflertal af de fremmødte medlemmer. På den første generalforsamling skal ligeledes tages stilling til anvendelsen af foreningens midler – som dog skal komme amatørdansen i Danmark til gode.


Vedtaget på generalforsamlingen den 5. april 2018

 
 

Nyheder

Instagram

Loading