Vedtægter

 

Vedtægter for Lyngby Dans - LYAF 

§ 1 Foreningens navn 
Foreningens navn er Lyngby Dans – LYAF 

§ 2 Foreningens hjemsted 
Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 

§ 3 Foreningens medlemskab 
Foreningen er medlem af Danmarks Sportsdanserforbund Øst – DSØ og derigennem 
Danmarks Sportsdanserforbund, Dansk Idrætsforbund, Nordisk Sportsdanserforbund samt International Dance Sport Federation – IDSF. 
LYAF er tilsluttet FIL (Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune) 

§ 4 Foreningens formål 
Foreningens formål er at fremme dans med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til dans i Danmark. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.  

§ 5 Foreningens pligter 
Foreningen yder tilbud om instruktion og træningsfaciliteter og varetager medlemmernes 
Interesse overfor myndigheder og  i organisationer under Danmarks Sportsdanserforbund. 

§ 6 Optagelse som medlem i foreningen 
Stk. 1 
Enhver person med ophold i Danmark kan optages som medlem i foreningen. 
Stk. 2: 
De optagne medlemmer placeres i én af følgende kategorier: 
A-medlemmer: Medlemmer under 18 år 
B-medlemmer: Medlemmer fra 18 år, men under 25 år. 
C: Medlemmer fra 25 år. 
D-medlemmer: Professionelle dansere og danseinstruktører.’D-medlemmer skal godkendes af Bestyrelsen inden optagelsen. 

§ 7. Kontingent fastsættelse 
Stk. 1: 
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
Stk. 2: 
Hvert medlem af foreningen betaler pr. regnskabsår det vedtagne kontingent for medlemskab. Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisorer samt de af Bestyrelsen godkendte udvalgsmedlemmer er kontingent frie.  

§ 8 Generalforsamling 
Stk.1: 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk.2: 
Generalforsamlingen indkaldes af Bestyrelsen med skriftlig meddelelse til medlemmerne, 
eller ved opslag i undervisningslokalerne med mindst 14 dages varsel. 
Stk. 3: 
Stemmeret har medlemmer, der har indsendt en underskrevet indmeldelsesblanket og betalt det sidst opkrævede kontingent, og hvis medlemskab har varet mindst 1 måned, samt de af generalforsamlingen og Bestyrelsen godkendte kontingentfrie medlemmer jvf. § 7. stk.2. 
Stk.4: 
Der kan stemmes ved fuldmagt, som er givet skriftligt. Dog kan intet medlem have mere end 2 stemmer, bestående af egen stemme samt 1 skriftlig fuldmagt. 
Stk. 5: 
Afstemningsmetode fastsættes af dirigenten. Dog kan mindst 10 tilstedeværende medlemmer forlange skriftlig afstemning. 
Stk. 6: 
Beslutninger vedtages på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 stemmeflertal af de fremmødte medlemmer. 
Stk. 7: 
Det samlede antal repræsenterede stemmer opgøres af dirigenten umiddelbart efter åbning af generalforsamlingen. 
Stk. 8: 
Stemmeberettigede er fuldgyldige medlemmer, æresmedlemmer, suppleant, revisorer samt de af Bestyrelsen godkendte udvalgsmedlemmer. 

 
§ 9 Ordinær generalforsamling 
Stk. 1: 
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i årets første kvartal. 
Stk. 2: 
Tid og sted for den ordinære generalforsamling skal meddeles medlemmerne skriftligt, 
eller ved opslag i undervisningslokalerne med mindst 14 dages varsel. 
Stk. 3: 
Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg stemmetællere
 3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 8. Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af 1 revisor suppleant
 11. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur hvert andet år. Suppleanterne til Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.  
Forslag der ønskes bragt til afstemning under ??. Indkomne forslag”, skal være udformet skriftligt og være Bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.  
 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1: 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når Bestyrelsen finder det ønskeligt. 
Stk.2: 
Der skal indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsgenstand. En sådan generalforsamling skal indkaldes til møde med mindst 2 ugers varsel, og afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er tilstillet formanden. 
 
 
§ 11 Bestyrelsen 
Stl.1: 
Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i foreningen 
Stk. 2: 
Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første møde med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden. 
Stk. 3: 
I tilfælde af vakance indtræder suppleanten. 
Stk.4: 
Sekretæren skal tage referat over de på bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger. 
Stk. 5: 
Valgbar til Bestyrelsen er ethvert fuldgyldigt medlem  
Stk. 6: 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. I ethvert nedsat udvalg skal der deltage mindst 1 bestyrelsesmedlem. I nedsatte udvalg skal det være bestyrelsesmedlemmet, der har det overordnede ansvar for løsning og afrapportering af udvalgets opgaver. 
 
 
§ 12 Bestyrelsens kompetencer og ansvar 
Stk. 1: 
Bestyrelsen disponerer over foreningens midler til opfyldelse af foreningens formål og træffer alle beslutninger vedrørende dens drift. 
Stk. 2: 
Alle faste udgifter er godkendt af Bestyrelsen ved Bestyrelsens godkendelse af budgettet. 
Stk. 3: 
Alle udbetalinger over 5000,- kr. godkendes af Bestyrelsen eller af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. 
Stk. 4: 
Udbetalinger under 5000,- kr., som ikke på forhånd er godkendt af Bestyrelsen, kan godkendes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 
Stk. 5: 
Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens regnskab føres forsvarligt. 

 
§ 13 Regnskabsåret 
Stk. 1: 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 
 
§ 14 Revision af regnskabet 
Stk. 1: 
Revision af regnskabet foretages 14 dage før den ordinære generalforsamling og i øvrigt når revisorerne finder det nødvendigt. 
 
 
§ 15 Eksklusion 
Stk. 1: 
Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent senest 3 måneder efter forfald kan Bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet af foreningen, indtil restancen er betalt. 
Stk. 2 
a. Hvis et medlem af foreningen, ved handling eller omtaler skader foreningens interesser og anseelse, eller i afgørende spørgsmål modarbejder foreningens virke, eller overtræder foreningens vedtægter, kan medlemmet ekskluderes af Bestyrelsen. Eksklusionen skal forelægges på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor eksklusionen skal være angivet i dagsordenen. 
b. Eksklusionen kan kun ske, hvis et simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 
c. Meddelelse om Bestyrelsens begrundede indstilling om eksklusion skal skriftligt meddeles det pågældende medlem med 8 dages varsel. 
d. Det pågældende medlem er berettiget til at afgive møde på den generalforsamling, hvor eksklusionen er på dagsordenen, for at redegøre for sin sag, men er uden stemmeret.
  
 
§ 16 Udmeldelse af foreningen 
Stk. 1: 
Indmeldelse er bindende for hele sæsonen.  
Udmeldelse kan i særlige tilfælde ske ved Bestyrelsens godkendelse efter skriftlig ansøgning. 
 
 
§ 17 Foreningens opløsning 
Stk. 1: 
Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to med tre ugers mellemrum særligt indkaldte generalforsamlinger med ¾ stemmeflertal af de fremmødte medlemmer. På den første generalforsamling skal ligeledes tages stilling til anvendelsen af foreningens midler – som dog skal komme amatørdansen i Danmark til gode.